lørdag 24. september 2011

Magi eller stort potensial? Hvordan kan virksomheter ta i bruk sosiale medier online for å kommunisere, bygge relasjoner og bevare et godt omdømme på best mulig måte?

1. Vi kan alle forbedre hvordan vi "do business" ved å ta i bruk web 2.0. En status-gjennomgang:

I dag er det 3mnd igjen til julaften 2011. Det er på tide å oppdatere bloggen. Takk til alle dere som sender meg gode kommentarer på Twitter og Linkedin. Jeg liker disse samtalene. Det gir meg også god energi å vite at andre kompetansepersoner setter pris på kunnskapen jeg deler på denne bloggen. Ja, jeg vet det er omfangsrike blogger. Dette skyldes ikke bare at jeg har mye på hjertet, men dette er en akademisk blogg og jeg liker å beskrive fagstoffet jeg finner på en god måte. Og så kan det ta av noen ganger:-).

Jeg samtaler på sosiale medier online for å få erfaring, knytte til meg interessante kompetanse-personer og bygge nære relasjoner med dem jeg vil ha gode relasjoner til.  Jeg ønsker samtidig å bidra i ulike oppgaver og utviklingsprosesser der andre trenger min bistand på ulike måter. Det er det som er så givende med sosiale medier: At vi kan hjelpe hverandre, når som helst og på mange ulike oppgaver. Jeg er en engasjert person av natur, og liker å involvere andre "likesinnede" i mitt engasjement. Jeg er både privat og profesjonell samtidig på nettet. Jeg liker å vite "hvorfor" ting skjer og derfor så leser jeg en bredde av fagbøker, fagartikler, blogger, nyhetsinnlegg, web-sider med artikler og ulike innlegg i sosiale medier. Læringskurven er bratt. Jeg har sålangt:
-1900 venner på Facebook
- 1370 followers på Twitter
- 494 connections på Linkedin
- 2 blogger som skaper oppmerksomhet og deler kunnskap om interessante temaer

Jeg har gjennom min mangeslungne karriære hatt stort ansvar, som prosjektleder eller markeds-direktør, for store strategiske prosjekt som kan kategoriseres under nærings (i kommuner)-, forretningsutvikling og merkevarebygging. Jeg er godt vant med å ta i bruk ny teknologi i endringsprosesser. Jeg har også måttet kommunisere godt med et stort utvalg av aktører internt og eksternt for å forankre de ulike prosjekter og for å få resultater raskt med den økonomiske utvikling og finansiering som prosjektet har representert.

Og det er nettopp mine kapasiteter til å skape resultater raskt, for de virksomheter jeg har jobbet for, som har vært mine mest suverene egenskaper. I tillegg til mange andre som det å være ambisiøs målrettet med fokus på å levere resultat "bedre enn forventet", for å sitere noen av mine ledere. Det er også dette siste jeg vil fokusere på i denne bloggen. Hvordan kan "vi" (kompetansepersoner og - virksomheter) ta i bruk web 2.0 for å forankre og skape resultater for de mange aktører som "vi" har internt og i våre omgivelser? Klarer vi dette helt på egenhånd?

2. Web 2.0 knytter oss til hverandre. Hvordan kan vi gjøre internett og web 2.0 mer menneskelig?

De sosiale on-line medier hjelper oss til å kommunisere med omverdenen rundt oss. Vi lever i et nettverkssamfunn hvor vi som personer har en gruppetilhørighet som også påvirker det lokal-samfunnet vi er en del av. Alle "vi" påvirker hverandre. Når det skjer en endring i et element, påvirker denne endringen alle de andre enhetene. Slik sett er dette et åpent nettverkssystem. Så langt - så enkelt!

Disse verktøyene gir oss muligheten til å kommunisere, gjennom 2-vegs samtaler, å finne frem til forretningsmuligheter i et raskere tempo enn dem vi hadde uten nettet. Den åpenheten vi har når vi er engasjert i sosiale medier online, gjør nettopp denne åpenheten til et stort potensiale. Og vi trives med å jobbe i dette miljøet. Ja - hele oss. Vi kan i dag overføre våre tanker og få tak i informasjon på mange unike måter. Informasjon er tilgjengelig i stort omfang når og hvor vi ønsker dette.

I bakgrunnen preges våre omgivelser av internetts enorme potensiale for å snakke sammen og omgås med venner og ukjente kompetansepersoner - fra hele verden. Forskere forteller oss at nettet vil i stadig større grad være tilstede i våre liv. Vår hjerne tilpasser seg ulike medieinnhold og gjør oss "tilgjengelige" for ulike kommunikasjonsbudskap. Dette er også budskap som danner en mening; konklusjon fra konstruktive samtaler. Vår bevissthet preges i en eneste flyt av hva vi leser, bilder som vises fremfor oss, musikk, lyd og symboler. En økende grad av tabloidisering i ulike medie-plattformer gjør at vi tiltrekkes til enkelte innhold og får en forståelse for budskapet. En stadig tabloidisering og fornyelse av kommunikasjonsbudskap gjennom samtaler, gjør at vi endrer vår bruk av sosiale medier og hvordan vi forstår ulike budskap. Og så er det slik at endringer dette gjør i vårt sinn, sørger for at det skjer endringer i vår hjerne. Vår hjerne er i en uendelig vedvarende utviklingsprosess.

Vi utvikler oss i takt med utviklingen i digitale medier via internett, web 2.0:
Når informasjonen digitaliseres, slik den gjør i sosiale medier, forsvinner grensene stadig mellom ulike kanaler som PC(nett), TV, papiraviser, nettaviser, radio osv. Gammel teknologi fornyes med digitalisering. Tradisjonelle medier fornyes og representerer stadig nye muligheter for å få den "dekning og frekvens i målgruppene" vi ønker å nå med vårt budskap. Ny teknologi styrer produksjon og forbruk av kommunikasjonsinnhold. Vi samtaler og samhandler i stadig større grad, for å oppnå tillit og troverdighet. Dette igjen danner retning for oss medmennesker i forhold til hva vi oppfatter og hvordan vi reagerer med ulike atferdsmåter. Det er også derfor virksomheter må tenke helhet og total mediemix når man skal nå ulike målsettinger om å få fokus på selskapets produkter og tjenester, i merkevarebyggingens ånd.

Nettet absorberer og fornyer tradisjonelle medier. Vi inkluderer lenker i et kommunikasjonsbudskap, som ikke bare blir mer tabloidisert, men også fragmentert. Dermed kan vi oppfatte "innholdet" raskere, i tilgjengelige oppdelte biter, svitche til andre kanaler, forbuke flere medier samtidig og multitaske. Her gjelder det å holde fokus og være konsentrer om man skal få "alt med seg".  Noen forskere advarer mot dette økosystemet av ulike medier og kanaler som konkurrerer om vår oppmerksomhet, og kan virke forstyrrende for en samlet konsentrasjon. Vi blir travle, stresset og i ytterste konsekvens deprimerte om vi ikke klarer å holde tritt. All mediebruk øker, og vi bruker i gjennomsnitt 2 medier samtidig når vi er på vårt mest konsentrerte og travle. I min livsstilsblogg (http://living45something.blogspot.com) sier jeg noe om hva dette betyr for vår helse og vårt stadig større behov for å "være på" hele tiden. Så hva slags potensiale representerer egentlig all denne digitale nettbruken?

3.0 De nye digitale mediekanalene utfordrer kommunikasjonsbudskapet. Vi er medmennesker som snakker sammen. Virksomheter snakker ikke sammen - personligheter gjør:

De sosiale online mediene hjelper oss med å kommunisere. De er også med å øke vårt nettverk til venner, forretningsforbindelser, kompetansepersoner vi ser opp til, ledere i "eliten" av virksomhetsledere og politiske partier og aktører i ulike medier. Det er mange aktører på banen, og vi er engasjerte i ulike saker, i ulike situasjoner og for ulike virksomheter. Dette er en spennende kritisk masse, om jeg skal bruke naturfagspråket ( ja jeg er siving. - fra Industriell Økonomi og Teknologiledelse). Nå kan vi samtale og samhandle 2-vegs. Dette siste betyr gjensidig nytte, tillitt og livskvalitet. Ja, hvem ønsker egentlig å støtte destruktive samtaler og relasjoner. I denne sammenhengen er det en selvfølge at netthets og negative personkarakterestikker (anonymt) er uglesett. Vi har en unik mulighet til å hjelpe hverandre med hva vi nå ønsker bidrag og støtte til.

De ulike kommunikasjonsflatene vi har i digitale medier har ulike måter å  fremstille oss på, gjennom måten vi kommuniserer på og måten vi samtaler med andre personligheter. Vi som er engasjerte her og får respons, snakker det nye teknologispråket flytende. Det er forskjell på å diskuterer på 140 tegn (Twitter), 200 tegn (Linkedin) eller uten begrensninger på YouTube, Facebook og Blogg. Det er disse mediene som blir mest benyttet i 70 - 75% av tilfellene. Vi som får til å "fungere" i disse mediene er gode samhandlere, men vi har også en unik evne til å knytte til oss nye og ukjente "viktige" (for oss) kompetansepersoner. Vi fungerer fordi vi vet hvordan vi skal skape et "godt etterlatt inntrykk". Summen av disse intrykkene gir oss et omdømme. Når vi har en profesjonell profil, vil summen av inntrykk fra samtaler ulike fagpersoner i virksomheten har, samlet sett representere virksomhetens positive omdømme.

Vi som er opptatte av et godt etterlatt inntrykk, er også opptatte av å trives i disse omgivelsene. I dag representerer markedet følelser, oppfatninger av inntrykk og forståtte meninger etter samtaler. Vi lever i underskudd av tillit. Vi samtaler og samarbeider slik at vi danner løse nettverk, grupper og sosiale grupper basert på felles interesser. Våre grupper består av likesinnede og vi har en plass i gruppen basert på at vi bidrar med kunnskap, informasjon og får utviklingsprosessen til å flyte fremover. Vi som "opererer" i disse gruppene er genuint opptatte av mennesker og ta vare på menneskehenten. Vi har god livskvalitet, og vi deler gjerne vår kunnskap, engasjement og nettverk med nye spennende kompetansepersoner. Den kanalen som har mest påvirkning på vår livskvalitet og atferd er samtaler 1-1, eller gode nære relasjoner på sosiale medier.

Dette betyr at vi som engasjerer oss har stort nettverk, som stadig blir større. Noen sosiale tilknytninger dyrker vi videre til tettere bånd. Det største potensiale med nye sosiale medier i det nye digitale mediebildet, er evnen til å bygge nære og ærlige relasjoner som skaper positiv livskvalitet for de ulike aktørene. Hvordan bygger du ditt nettverk - i og utenfor sosiale medier? Hvilke kompetansepersoner tiltrekker du deg? Kan dette nettverket benyttes til å rekruttere nye kompetansepersoner i din virksomhet? Hvor opptatte er "dere" av å bidra i lokalsamfunnet og være sosiale, rettferdige, genuine, realistiske, åpne og målrettende?

4. Hvordan kan "vi" på en magisk måte utnytte potensialet i sosiale medier på internett?

Den virkelige magien finner vi i hva som foregår på nettet og hvordan vi som personligheter og kompetansevirksomheter tilpasser oss. Nettet endrer måten vi tenker og handler på. Vi fungerer gjennom måten vi samtaler og samhandler på. Dermed er fokuset på sosial kapital et sentralt element. Nærmere bestemt på hvordan vi forvalter vår felles medmenneskelige kapital. Vår hjerne er satt sammen som et nettverk av synapser og noder. Energien strømmer gjennom de ulike halvdeler og lapper. Internettet er med å påvirker oss og skaper en ramme for hvordan vi forstår kommunikasjonsbudskap, hvordan vår magefølelse samhandler med hvordan vi skal forstå buskap og omforme dette til handling, hvordan vi reagerer på signaler fra ulike "medieinnhold" og hvordan vi kommuniserer for å danne vårt "etterlatte inntrykk" i ulike kommunikasjonskanaler;medier;flater.

Vi må i stadig større grad menneskeliggjøre våre budskap og vår atferd. Nettet suppleres av kommunikasjon i mer tradisjonelle medier. Utviklingen går i retning av å forså kunnskapen i den kritiske massen som representerer ditt nettverk. Vår hjerne og vårt "mindset" må fostå hvordan vi skal formidler ulike informasjoner og kunnskapselementer til ulike aktører og i ulike kontekster. Både sender- og budskapselementer er vikig. Noen ganger har vi kun 140 tegn (Twitter) til å formidle budskapet. Andre ganger kan vi bruke flere sider (Blogg) og bidra til sentral prosessering og innlæring av kommunikasjonsinnhold. Vi kommuniserer i et mangfold av kanaler og vi må forstå hvordan vi skal kommunisere i ulike teknologiske kontekster. Dette er spennende!

Når vi forstår "systemene" kan vi også kommunisere og knytte til oss sosiale kontakter - kompetansepersoner. Ulike personligheter motiveres av ulikt kommunikasjonsbudskap. Vi må være fleksible og fostå relasjonsdynamikken. De beste kommunikatørene, har også de største nettverkene bestående av ulike relasjoner i tettere og løsere tilknytninger. Dette er et spennende mangfold hvor venner og nye vennskap kommer og går. Vi utrykker vår sosiale kapital gjennom relasjonene vi omgir oss med. Jeg vil derfor anbefale følgende steg:

- I- gjør din unike kompetanse tilgjengelig på nettet. Linkedin er et spennende nettsamfunn!
- II- vi har alle et behov for å tilhøre en gruppe og et lokalsamfunn. Du kan være med å skape samhold.
- III- magien kommer når du ser mulighetene i å utnytte potensialet av medmennesker, kompetanse, teknologi og sette av tid til å bygge nettverket.
- IV- gjør deg tilgjengelig, og vær med på å åpne dører. Vinnerne er oss som bygger nettverket før vi utfører forretningstransaksjoner (hva kan du gjøre for meg..?). Vår tiltrekningskraft i nettverket gjør oss i stand til å levere strategiske prosjekt raskere og med større lønnsomhet (bare se på meg!).
- V- det viktigste er at du lærer deg å jobbe godt sammen med andre medmennesker. At du har andres ved og vel (=livskvalitet) i fokus når du kommuniserer (dette har ..... kommune nytte av å lære!).
- VI- ingen lykkes alene. Det er viktig at du bygger ditt dynamiske nettverk med stor innlevelse. Dette vil representere en kritisk masse iht å gjennomføre dine målsettinger, hva de nå enn måtte være:-).

Skal vi ønske hverandre lykke til?

Referanser:
* Chris Bogan & Julien Smith: "Trust agents. Using the web to build influence, improve reputatition and earn trust". John Wiley and Sons Inc, 2009.
** Gary Small, MD & Gigi Vorgan:" Surviving the technological alteration of the modern mind. Key strategies for bridging the brain gap. A technology toolkit for digital immigrants. Tips for managing techno-brain burnout." Collins Living, HarperCollins Publishers, 2011.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar