onsdag 2. november 2011

Effektiv og fremtidsrettet kommunikasjon gjennom sosiale medier for virksomheter som vil nå sine mål.

Hvordan finne en inspirerende problemstilling til master-of-managementprosjektet i PR-ledelse og Strategisk kommunikasjon (Handelshøyskolen BI 2011):
Hvordan kan kommunikasjon og relasjonsbygging i sosiale medier bidra til å gi virksomheten den legitimiteten den trenger i markedet? Og hvor viktig er denne tilliten til å kunne være i forkant av potensielle konflikter slik at viktige saker og utfordrende situasjoner blir løst før de kommer i offentlighetens lys? Det er mange spørsmålstillinger å velge i når jeg skal definere problemstillingen i mitt master-of-management-prosjekt. Jeg vil gjerne velge en problemstilling som flere virksomheter vil ha nytte av å lese om.

Det handler om å bygge en fremtidsrettet kollektiv intellektuell kapital i virksomheten hvor jeg jobber som senior kommunikasjonssjef. Dette er et kjempeinspirerende område å arbeide med. Jeg har studert fenomenene kommunikasjon i det nye digitale medielandskapet, bruk av web 2.0 til kommunikasjon og samtidig nettverksbygging og god og effektiv kommunikasjon for virksomheter som er opptatte av, ikke bare et godt omdømme, men også å nå alle sine mål.

Etter ett år og 33 spennende bloggposter vi har diskuter på Twitter, Facebook og Linkedin, så bobler jeg over av kunnskap jeg ønsker å dele videre med mine lesere, venner, followers og connections. Jeg har nå drøyt 3 uker på å formulere en god prosjektrapport som tilfredstiller kravene til akademia innenfor PR-ledelse og Strategisk kommunikasjon. Som sivilingeniør innenfor Industriell Økonomi og Teknologiledelse har jeg jobbet mye med å ta i bruk ny teknologi og kompetanse i endringsprosesser. Det var derfor klart på forhånd hva jeg skulle skrive master-of-management-prosjekt om, som jo er 60% av eksamen: Fremsynte kommunikasjonsprosesser gjennom sosiale medier for virksomheter som ønsker å tiltrekke seg tillit og hensiktsmessige relasjoner til strategiske samarbeidspartnere.

Selve master-of-management-prosjektet består av 6 likeverdige elementer som danner helheten:
Jeg har latt meg inspirere av å bruke begge hjernehalvdeler i studier og problemløsning. Alle notater fra fagbøker, fagartikler, web-artikler, bloggposter og ulike wikipedia- og google-scholar-søk har jeg sortert og prioritert i tankekart. Jeg kommer tilbake til denne teknikken når jeg kort skal beskrive de 6 deler prosjektrapporten min vil bestå av, i tillegg til de formelle innledning, sammendrag, diskusjoner og konklusjoner osv. Jeg har vært åpen om alle fagområdene og blogget meg gjennom problemstillingene. Sålangt er mine digitale spor:
- 2073 venner på Facebook. Mange interessante innlegg på denne feeden. Venner kommer og går.
- 1424 followers på Twitter. Vi samtaler om saker som engasjerer oss som er tilstede.
- 550 connections på Linkedin. Jeg utvider kapasiteten til 1-1-møter for å finne den spennende jobben hvor jeg kan ta i bruk min samlede oppdaterte kompetanse på kommunikasjon, merkevarebygging og bruk av ny teknologi i endringsprosesser.
- Blogg: Digitalstrategi med 3700 sidevisninger på 33 bloggposter. Blogging om utvikling av kunnskap i master-of-management-prosjektet.
- Blogg:Living45something med 800 sidevisninger på 12 bloggposter. Livstilsblogg. Høy intellektuell kapasitet støttes best av en livstil basert på trening, aktivitet, sosialt liv og sundt kosthold.
- Jeg følger blogger og web-artikler fra ulike fagmiljøer internasjonalt.

Master-of-managementprosjektets 6 ulike deler med kunnskapselementer som er sortert i form av tankekart. Jeg minner om at dette er et akademisk prosjekt hvor jeg skal gi råd om inspirerende akademiske fenomener.  Fokuset mitt er på PR-ledelse og Strategisk kommunikasjon gjennom sosiale medier for virksomheter:

1. Helhetlig og humanistisk dynamikk knyttet til utvikling av kognitive prosesser og intellektuell kapital i virksomheter som vil nå sine mål. Slik har jeg systematisert og prioritert fokusområder, gode råd og kunnskap fra ulike forskningskilder. Litteratursøk, -kilder og bruk av forskning og egenerfaring. Engasjementet er strukturert i tankekart hvor jeg aktivt har tatt venstre og høyre hjernehalvdeler i bruk. Utvikling av intellektuell kapital er et spennende fagområde!!

2. Åpen og aktiv kommunikasjon som knytter kontakter til strategiske aktører og målgrupper. Jeg ser på kommunikasjonsrådgiving som en moderne kunst-art. Viser her til generelle kommunikasjonsmodeller som skal justeres og brukes i beskrivelse av anbefalt kommunikasjon i sosiale medier.

3. En beskrivelse av omgivelsene; nettverkssamfunnet til virksomheten. Omgivelsene utgjør den sosiale og kollektive kapasitet som sammen representerer et stort potensiale til å bygge en plattform av tillit og legitimitet. Det er viktig å se i dette perspektivet: Det er personligheter som kommuniserer, ikke virksomheter eller merkevarer. Forklare hvorden "nettverksbygging med de rette menneskene vil hjelpe aktører i virksometen på sikt i strategisk forretningsutvikling".

4A. Hvordan utvikle og ivareta en proaktiv planprosess hvor vi finner, genererer og løser vanskelige saker og situasjoner i nåtid. En god oversikt over nettverkssamfunnet genererer også de utfordrende saker, trender og situasjoner som virksomheter vil stå ovenfor. I dette avsnittet viser jeg hvordan vi kan finne informasjon og prosessere denne - gjennom sosiale medier.

4B. Hvordan de ulike kommunikasjonspartnere gir sitt strategiske bidrag til virksomhetens beslutningsprosesser. Nettverkssamfunnet utgjør et åpent system. I dette helhetlige perspektivet vil fokuset være på å rydde opp i kaos og usikkerhet før "noe" utvikler seg til kriser og evnt kaos. Informasjonskilder saumfares og bidrgene formuleres slik at virksomheten kan reagere og ta informasjonen inn over seg. Resultatet er gjerne et godt omdømme, nye merkevarekonsepter, forbedrete produkter og tjenester - men helst harmoni og likevekt med strategiske samarbeidspartnere.

5. Web 2.0-teknologien og det digitale medielandskapet. Hvordan kan vi opprettholde gode samtaler og delta i delingskulturen som sikrer god nettverksbygging og kommunikasjon som skaper tillitsfulle relasjoner? Hva er gode råd og anbefalinger til virksomheter som vil være "på hugget"; ta del i det potensialet som sosiale medier representerer sammen med mer tradisjonelle og analoge medier? Hva er sosiale medier sine byggestener og hvilke kommunikasjonsplattformer kan virksomheten effektivt ta i bruk? Forskning viser at Internettet utvikler vår mentale kapasitet. Kapitteles sees i sammenheng med avsnitt 1 om utvikling av intellektuell kollektiv kapital i virksomheten.

Refleksjoner:
Det er noen "buzz"-ord som går igjen i oppgaven. Dette er akademiske begreper som intellektuell kapital, kollektive bidrag, proaktiv kommunikasjon og sosial nettverksbygging. Disse er alle sentrale elementer som kan gi virksomheter råd om hvordan de alltid kan være GODT FORBEREDT i markedet som også består av konsensus om meninger, følelser overfor viktige saker og kvalitet på produkter og tjenester. Vi snakker i fremtiden om 5P når vi omtaler merkevarer: Product, Price, Place, Promotion & People. Omgivelsesanalyse vil gjøre oss i stand til å gjøre en SWOT (Strength, Weakness, Opportunity & Threats)-analyse jevnlig. Markedet og menneskeheten er i stor utvikling. Det gjelder for oss kommunikasjonsledere, som andre ledere og politikere, å være , ikke BAKPÅ!

Jeg har alltid en helhetlig tilnærming til alle mine utviklings- , merkevarebyggings- og forretnings-utviklingsprosjekter. Helheten inkluderer også å ta vare på mennesker i prosessen. Vi signifikante medmennesker, er ulike personligheter som utrykker vår kompetanse, kapasitet og gode moral (verdisett og ideologi) gjennom måten vi tenker, prosesserer informasjon og kommuniserer på. Vi handler på bakgrunn av vårt verdisett og oppfatninger av kommunikasjon. Vi er frivillige tilstede i ulike grupperinger og samfunn.

Summen av våre holdninger og kommunikasjons-atferd kan benyttes til å dele oss inn i ulike segmenter og målgruppper. Dette er grupperinger som kan beskrives med kvalitative og kvantitative verdier i en omverdensanalyse. Slike analyser er sentrale for virksomheter som vil nå sine mål. God kommunikasjonsstøtte-system er nødvendig i all drift og utvikling. Mennesker, vil som andre åpne systemer og fenomener, tilstrebe seg mot harmoni, likevekt og livskvalitet. Fenomenet Sosiale medier representerer et paradigmeskifte for 2-vegs gjensidig nyttig kommunikasjon. Dette potensialet ligger åpent tilgjengelig for alle virksomheter. Hva slags forhold har din virksomhet til sosiale medier?

Fenomenet tankekart og utvikling av intellektuell kapital:  Noen akademiske retninger, råd og fokusområder:
" The mind should be left as free as possible to make assosiations and connections".
Jeg har abstrahert, for meg, viktig kunnskap fra en stor bredde av kunnskapskilder. De ulike kunnskapselementene har jeg sortert i form av tankekart. Dette har gjort det mulig for meg å reflektere om og huske essensen fra ulk forskning om temaet saksrettet problemløsning (Issue-management), proaktiv kommunikasjon, sosial nettverksbygging og bruk av sosiale medier.

Noen konkrete utgangspunkt for å utvikle kognitiv intellektuell kapital:
Historien har fostret genier som Einstein, Picasso, da Vinci og Aristoteles. Dette er kompetansepersonligheter som hadde muligheten til å ta begge hjernehalvdeler i bruk i sin utvikling. Vår "toppetasje";hjerne har ulik mental aktivitet i hhv venstre og høyre hjernehalvdel:
- Venstre-halvdel sin aktivitet er: logikk, ord, resonering, se mønstre, forståelse, drøfting, analyse i sekvenser, lineær tenining og assymetrisk kommunikasjon (makt, herkseteknikk, rekkefølge).
- Høyre-halvdel sin aktivitet er: alfabølger, rytme, symboler, bilder, assosiasjoner, hukommelse, farger, dagdrømmer,ansiktsgjenkjenning, kartorientering og symmetrisk kommunikasjon (harmoni og gode følelser).
- Menn og kvinner er ulikt utstyrt fra fødselen av: Menn får sprøytet inn testosteron i hjernen i mors liv, hvilket gjør menn gode i matematikk, naturfag og sex. Kvinner får østrogen sprøytet inn i hjernen i mors liv, hvilket gjør at vi kan ta større deler av hjernen i bruk. Noe som gjør oss kvinner gode på multitasking, helhet, snakke om følelser og opplevelser osv. (Jeg har dette fra dokumentarprogram på NRK. Jeg har forståelse for at dette kan være provoserende å lese:-))
- Vi mennesker er konstruert for å leve i sameksistens med andre mennesker og har et stort behov for å være en del av en gruppe; familie, team, bedrift, lokalsamfunn, idrett osv. Det betyr også at de store geniene ikke kunne klare å gjøre de store oppfinnelsene uten samarbeid med andre. F.eks har ikke forskere ennå klart å løse mysteriet med hvordan arkitektene i Egypt i sin tid bygget  pyramidene.

Dette betyr samlet sett at vi trenger å jobbe med utvikling av ulik art i grupper som består av et mangfold av personligheter; kompetanse, kapasitet, høy moral, kjønn og etnisitet. Kommunikasjonsavdelinger bør representere et slikt mangfold. Dette vil gi virksomheten den beste støtte hva angår kommunikasjon, strategiske bidrag i beslutningsprosesser, nettverksbygging og forretningsutvikling.

Vår metale kapasitet kan øke når vi øver oss og tar i bruk en bredde av tenkeprosesser og kommunikasjonsaktiviteter:
Når vi mennesker er på vårt mest effektive, tar vi i bruk begge hjernehalvdeler. Vi kan bli flinkere til å stille spørsmål til det eksisterende, utfordre hverandre med ny kunnskap og ta inn over oss tilbakemeldinger. Dette er elementer som preger den delingskulturen vi finner i digitale medier knyttet til teknologiplattformen web 2.0.

Den rasjonelle venstre hjernehalvdel jobber raskere enn den høyre. Men den kan også utelukke viktig kunnskap og nyanser i sin streben etter å være effektiv. I sin effektivitet så går analysene raskt til konklusjoner og de kan utrykkes sånn "rett frem" og asymmetrisk (jeg-vet-best-på en måte). Dette er ikke den beste måten å skape harmoni og likevekt i situasjonene vi kommuniserer i. For ikke å snakke opp kulturen vi opplever i bedriften vi jobber i. Dette kan oppleves som hierarki og at noen "som vet bedre" snakker ned til "oss".

Om vi puster med magen og bruker tid til å tenke og reflektere over nyanser, så vil vi kunne generere løsningsmuligheter til utfordringer. Dette er en proaktiv tenkemåte som den høyre hjernehalvdelen er god på. Høyre hjernehalvdel bruker lenger tid til å prosessere og reflektere over nyanser, men det er verdt tiden. Gode og hensiktsmessige løsninger er mer effektive enn halvgode og raske løsninger. Når vi bruker høyre hjernehalvdel, og samtidig bruker tid på å skape vinn-vinn-situasjoner preget av symmetri, vil vi få en helt annen harmoni og likvskvalitet i de ulike situasjonene vi kommuniserer i.

Det vi medmennesker kan gjøre er å sørge for fysisk trening som har til hensikt å få blodet til å sirkulere mellom de to ulike hjernehalvdelene. Slik aktivitet vil være med å gjøre det mulig for oss å utvide den samlede mentale kapasitet og til å ta høyre hjernehalvdel mer i bruk. Dette er nyttig! Og det fungerer!!

Dele kunnskap, ideer og meninger er viktig i utvikling av forretning og merkevarer:
Tankekart kan brukes til å sortere og tegne ned denne nye kunnskapen. Kartene er en mulighet til å se nye sammenhenger som utfordrer disposisjoner med hierarkisk oppbygning. Dette er typisk for prosesser som foregår i høyre hjernehalvdel. Vi innehar mye ubevisst automatisk kunnskap som kan utfordres, når som helst. Vi trenger noen ganger å være kreative for å kunne løse ulike problemer.

Økt grad av muligheter til å være kreativ, innovativ, dele kunnskap og ideer og å kunne være fleksibel, er mer motiverende enn det motsatte med å diskutere i faste mønstre. Vi trenger begge deler sammen i balanse og likevekt. Slik kan vi sammen se hele bildet på en realistisk måte. Nye tankeprosesser utfordrer de lineære og hierarkiske oppbygninger. Gode prosjektteam har muligheter for å koble seg opp til høyre hjernehalvdel. Summen blir ideflyt, kreativitet og mulig bruk av intuisjon. Dette er verdifull ny kunnskap for virksomheter som er opptatte av å utvikle seg i takt med markedet og stemningen i nettverkssamfunnet som preger omgivelsene.

Sosiale medier er ensbetydende med 2-vegs kommunikasjon, delingskultur og flyt av ny kunnskap:
Dette er noe alle virksomheter vil nyte godt av. Mange er i dag ukjente med dette potensialet. For enkelte vil nok denne fremtiden fremstå som skremmende. Dette er bare den venstre hjernehalvdel som slår inn med motstand mot endring. Slik motstand er naturlig i alle mennesker. Det handler derfor om å komme over denne motstanden så raskt som mulig. Det kan vi gjøre ved å la den høyre hjernehalvdelen få dominere og få ta makten. Det vil si gode team som jobber med ulike utfordringer knyttet til strategisk utvikling av kommunikasjon, forretning og bruk av ny teknologi i virksomheten.

Vi er medmennesker med personligheter som kommuniserer. Ikke virksomheter eller merkevarer. Dette kan ikke gjentas for ofte. I delingskultur og 2-vegs kommunikasjon er det gjensidig nytte, harmoni og god livskvalitet som gjelder. Vi bekrefter og godkjenner, liker, kommenterer og roser hverandre for innsatsen. Vi samhandler, samtaler og knytter til oss sosiale relasjoner i ulike tette og løse bånd. Våre venner, følgere eller tilknytninger utgjøre etterhvert en stor kritisk masse hvor nettverksdynamikken gjør det mulig å finne frem til unike prospekter; produkter, tjenester og kundeservice.  Vi kan sammen forstå ulike komplekse årsaks-sammenhenger, og vil dermed kunne være i en tilstand hvor vi kan finne muligheter for å lære og utvikle oss sammen. Vi-et står sterkt i Norge. Dette gjelder ikke bare i krisesammenheng, men også i hverdagen. Vi er avhengige av å kunne samtale, samtale og fungere sammen. Slik er vi skapt, og slik kan vi utvikle oss sammen.

De mange ulike byggestenene av web 2.0 gjør det mulig å ivareta denne sameksistensen. De mest moderne virksomheter bruker til daglig blogg, Twitter, Google, YouTube, Linkedin og Facebook i sine samtaler med "signifikante andre tilfeldige" i sine sosiale nettverk. Gruppene er heterogene. Vi lever i et sosialt kulturelt nettverksystem hvor læring skjer gjennom samtaler og bruk av språk i sosiale sammenheng. Dette gjelder for de fleste sammenhenger vi inngår i. Muligheten for å evaluere og analysere ny kunnskap med samtalepartnere er spennende. Dette gir også virksomhetene en mulighet til å være godt forberedt på saker og utfordrende situasjoner etterhvert som de dukker opp.

For politikere, mediepersoner og aktører i "eliten" så representerer sosiale medier en mulighet til å påvirke den offentlige meningsdannelse på en positiv og hensingsmessig måte. Mitt råd er å ta i bruk Sosiale medier med samtidig støtte fra trandisjonelle og analoge mediekanaler og møteplasser. Dette er den nye offentligheten som alle har tilgang til. Vi kan alle være med å påvirke vår "felles virkelighet". Dette er spennende!!

Kreative læreprosesser:
Vi kommuniserer og bygger relasjoner i og utenfor sosiale medier. Kunsten å samtale har ikke vært viktigere. Forskere er redde for at ungdom og unge voksne bruker stadig mer tid på Internett. Kunsten å holde en god samtale må holdes i hevd. Det vil si at vi kan snakke sammen 1-1 eller 1-flere. Da lærer vi også å forholde oss til hvordan vårt kommunikasjonsbudskap oppfattes. Vi trenger alle på bli gode på empati; å ha et forhold til hvordan vi blir oppfattet når vi snakker og gjør som vi gjør. Samtidig trenger vi å øve oss på å tenke og tillegne oss kunnskap. Det er viktig å se at vi alle har utfordringer og forbedringsområder vi kan jobbe med - for oss selv, for familien, for avdelingen eller for virksomheten vi jobber i.

Selv har jeg alltid vært opptatt av å ha oppdatert kompetanse til stadig å ivareta større ansvar og flere strategiske utviklingsprosjekter. Kommunikasjon kan vi aldri bli gode nok på. Men vi kan øve oss i å kommunisere. Det sies at fremtiden ligger foran oss som en mulighet. Vi som er gode til å snakke for oss og samhandle, eier denne fremtiden. Hva er verdi for deg, eller for din famile? Hva er virksomheten du jobber i opptatt av - for fremtiden?  Hva preger organisasjonskulturen - symmetri eller asymmetri? "Mer åpenhet og mer demokrati" kan godt gjelde for virksomheter i kontinuerlig utvikling.

Som senior kommunikasjonssjef er det beste jeg kan gjøre å stimulere til produktiv 2-vegs dialog over tid med alle strategiske aktører internt og eksternt. Da vil jeg kunne være en fasilitator og pådriver for å dele kunnskap, "være på hugget",  levere positive resultat og streve etter strategisk gode endringer. Det gjelder å sørge for en kontinuerlig kognitiv prosess som gir grunnlag for å ta viktige beslutninger innenfor mitt mandat og mulighetsrom. Jeg ser verden som en utviklingsprosess hvor mental og fysisk utvikling går hånd i hånd. Jeg går ikke av vegen for å bidra med mitt enten det er i forhold til min funksjon som kommunikatør, personlig trener, leksehjelper eller coach og samtalepartner for dem som trenger bidrag. Utvikling og prosess er gøy og det gir mange muligheter. Bare prøv!

For øvrig vil det være mulig å få en elektronisk versjon av prosjektrapporten når den foreligger i løpet av et par uker. Jeg gleder meg virkelig til å avslutte denne spennende utviklingsprosesser som startet i oktober 2010. Ha en fortsatt strålende november:-).